Regulamin klubu

REGULAMIN KLUBU Piękna &Wschodnia Siła

 1. Każda klienta klubu zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Zachowania czystości na terenie klubu, stosowania się do wszystkich zaleceń i uwag instruktorów.
 3. Poprzez zakupienie karnetu lub jednorazowego wejścia, osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 5. Klientką klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 6. Osoba chcąca korzystać z zajęć powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
 7. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach w przypadku złego samopoczucia oraz po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Ćwicząca powinna poinformować instruktora przed wykupieniem karnetu oraz przed rozpoczęciem zajęć, o wszelkich chorobach i dolegliwościach.
 9. Piękna &Wschodnia Siła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez prowadzącego instruktora.
 10. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 11. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet lub jednorazowe wejście.
 12. Karnet jest ważny przez okres 30 dni od daty zakupu.
 13. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet.
 14. Piękna &Wschodnia Siła zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć, zmiany instruktora oraz likwidacji grup, w których jest zapisanych poniżej 10 osób.
 15. Ćwiczący powinna mieć ze sobą ręcznik, ubranie i butelkę z wodą.
 16. Na sali sportowej ćwiczymy na boso.
 17. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 18. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 19. Piękna & Wschodnia Siła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie klubu.
 20. Po wyjściu ostatniej klientki pozostawiane w szatniach rzeczy będą początkowo przenoszone do magazynku, a po tygodniu nieodbierania oddawane do Polskiego Czerwonego Krzyża.
 21. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu klubu Piękna &Wschodnia Siła.
 22. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie będzie zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu.
 23. Klienci klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowania się do nich. Wspomniane informację umieszczane są na stronach internetowych pod adresem www.pieknasila.pl, www.schodnia-sila.pl rozsyłane drogą mailową oraz sms i wiadomości na profilu www.facebook.com/pieknasila.
 24. W klubie Piękna &WschodniaSiła w czasie zajęć wykonywane są czasami zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby Pięknej &Wschodniej Siły tj. na stronie www.facebook.com/pieknasila. oraz www.pieknasila.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody na umieszczenie zdjęcia z Twoją osobą proszę poinformować o tym instruktora najlepiej w formie pisemnej.
 25. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania klubu prosimy zgłaszać bezpośrednio instruktorowi, pod numerem telefonu 696 666 322, 791 552 443 bądź mailowo pod adresem pieknasila@gmail.com.
 26. Regulamin klubu obowiązuje od 01.05.2017